Keski-Pasilan vanhat veturitallit ja eteläinen ratapiha, kuva kesältä 2018.

Tällä sivulta löydät tietoa Dodo ry:n siipien suojissa yhteiskehitettävästä Ratapihavisiosta, jonka kolmas päivityskierros on tekeillä. Voit osallistua projektiin esim. ottamalla meihin yhteyttä (tekijöiden suorat yhteystiedot sivun lopussa). Kaupunkisuunnittelu- ja rakentamisryhmän toiminnasta tiedotetaan mm. seuraavassa Facebook-ryhmässä: https://www.facebook.com/groups/1429879900574418/Dodon Ratapihavisio 2019/2020

(KESKENERÄINEN, päivitetty 14.6.2020)

Dodon Ratapihavision kolmas versio esittelee aiempaa puistomaisemman vision Keski-Pasilan vanhalle ratapihalle. Visiota on jalostettu maanomistajien, kaavoittajien, asiantuntijoiden, tutkijoiden ja muiden kaupunkiaktivistien sekä kaupunkilaisten kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta. Siinä on myös hyödynnetty muita alueesta tehtyjä tarkasteluja ja kehitetty niitä omalla tavalla. Visio on siis osittain Dodon oman näkemyksen tulos, eikä se edusta mitään virallisen toimijan kantaa alueen kehityksestä. Dodo on toiminut alueella yli kymmenen vuotta, joten näkemys on kehittynyt pitkän ajan kuluessa.

Vision ja sen aiempien versioiden tarkoituksena on esittää erilaisia vaihtoehtoja alueen kehitykselle, joissa Dodon ja muiden alueen luonteeseen sopivien toimijoiden aktiivisuus alueella voisi tukea elävän kaupunkiympäristön laajentumista mahdollisesti tulevaisuudessa käytöstä poistuvalle ratapihalle. Visiotyö on osa Dodon jatkuvaa toimintaa, eikä sen tavoitteena ole olla koskaan lopullisesti valmis. Dodo on avoin yhteistyölle muiden tahojen kanssa ja on myös aktiivisesti pyrkinyt tähän.

Ratapihavisio esittää tilannetta, jossa tulevaisuudessa mahdollisesti osittain käytöstä poistetun ratapihan tilalle perustettaisiin Pasilan yhteinen kaupunginosapuisto, jonka pääteemat olisivat alueen kulttuurihistoria, aktiivinen kansalaistoiminta, kestävän kehityksen kokeilut ja kaupunkiluonnon monimuotoisuus. Avoin ja kaupunkilaisten aktiivisuuden mahdollistava puisto toimisi vastapainona Keski-Pasilan kaupalliselle kehitykselle ja rakentamisen määrälle. Lisäksi Keski-Pasilan alkuperäiset kerrosneliömetritavoitteet täyttyvät Triplan, Ratapihakorttelien ja Tornialueen rakentumisen myötä. Toisaalta etenkin alueen pohjoisosaan Veturitien varteen voisi sopia uudisrakennuksia, jotka myös suojaisivat puistoa melulta. Keskeistä visiolle on sen vaiheittaisuus ja väliaikaisuuden hyväksyminen osana kehitystä. Kuten paikalla sijainnut vilkas ratapiha, on vision puisto jatkuvassa muutoksessa.


Ratapihavisio tiivistetysti:

 • Keskittyy ensisijaisesti väliaikaiskäyttöön, mutta osa toiminnoista voi olla myös pysyviä.
 • Tavoitteena monimuotoinen Keski-Pasila: ihmisläheinen mittakaava kontrastina Keski-Pasilan korkealle rakentamiselle. Myös Helsingin strategiassa on olla ”Kontrastien kaupunki”.
 • Kiertotalouden, kaupunkikulttuurin ja kulttuurihistorian yhteensovittaminen (vrt. Tampereen Hiedanranta).
 • Tarjoaa mahdollisuuksia ilmaiseen virkistymiseen, kokeiluun ja yhdessä oppimiseen vastapainona Keski-Pasilan kaupalliselle kehitykselle. Tarjoaa kaupunkilaisille konkreettisia vaikutusmahdollisuuksia ympäristöönsä (urban commons).
 • Alueen kulttuurihistoriallisten arvojen säilyttäminen: veturitallit ja ratapiha maisemallisena tilana. Suojelua tukeva tilojen hyödyllinen käyttö, esimerkkinä Dodon kaupunkiviljelykeskus Kääntöpöytä.
 • Esitetyt kuvat ovat hyvin viitteellisiä. Ratapihan luonteeseen myös kuuluu “ikuinen muutos”, mikä sopii hyvin yhteen väliaikaisuuden ja kokeilevuuden kanssa.
 • Jatkokehityksessä pyritään nykyistä enemmän puistomaisuuteen etenkin Kääntöpöydän ja Toralinnan välisellä RKY-alueella. Puiston erityisteemoina ovat kulttuurihistoria, kaupunkiluonnon monimuotoisuus ja kaupunkiviljely.

Panu Lehtovuori on arkkitehti ja Tampereen teknillisen yliopiston professori. Hän on myös suunnitellut arkkitehtitoimisto Livadyssä veturitallien muutostyöt 2000-luvun vaihteessa. Haastattelut ovat kesäkuulta 2018.


Versio 2020

Alla: Luonnos kulttuurirakennuksesta Veturitien varressa. Rakennuksen keskihallissa olevat museojunat toimivat kahviloina ja näyttelytiloina. Hallissa voidaan järjestää kulttuuritapahtumia. Yläkerrassa on ravintoloita ja näyttelytilaa ja osa siitä toimii samalla kasvihuoneina ravintoloille. Rakennuksen eteläpuolinen julkisivu voidaan avata pienimuotoisten konserttien järjestämistä varten, jolloin eteläpuolinen puisto voi toimia katsomona. Rakennus on saanut vaikutteita paikalla sijainneista junien huoltohalleista: http://vaunut.org/kuva/86689?liikp1=2363


Versio 2019

Ratapihavision teemakartta (versio 2019)
Vasemman puoleisessa tutkielmassa ratahuolto on siirretty länteen uudisrakennukseen, jolloin Kääntöpöydän ympäristö voisi vapautua suurelta osin ratapihapuiston käyttöön. Oikean puoleisessa kartoissa ratoihin liittyvät toiminnot säilyisivät entisissä tiloissaan pohjoisessa veturitallissa. Aktiivisten ratojen ylikulku Veturitallien ja puiston välissä on ratkaistu näköaloja museojuniin ja tapahtumiin tarjoavilla kävelysiltarakenteilla. (kts. havainnekuvat alla)

Hahmotelmia huoltoradan ylittävästä siltarakenteesta, joka toimii myös katsomona Kääntöpöydän ja museojunien ympärillä. Alueen läpi kulkeva huoltorata on aidattu.


Luonnos asuinrakennuksesta Veturitien varressa. Rakennus on 3-4 kerroksinen ja sisältää noin 9000 kerrosneliömetriä.Tekijät

 • 1. julkaisu (2017): Petri Kangassalo, Leino Kuuluvainen, Ari Virtanen
 • 2. julkaisu (2018): Petri Kangassalo, Sauli Kinnunen, Kirmo Kivelä, Jaakko Pennanen, Enrica Perotti, Ari Virtanen
 • 3. julkaisu (2019): Petri Kangassalo, Kirmo Kivelä, Jaakko Pennanen, Enrica Perotti, Ari Virtanen
 • 4. julkaisu (2020): Petri Kangassalo, Kirmo Kivelä, Hannu Markus, Malm Nordlund, Enrica Perotti, Ari Virtanen, Bastian Zeiger

Lisätietoja

Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@dodo.org

Petri Kangassalo, Dodon Kaupunkisuunnitteluryhmän koordinaattori ja hallituksen pj. (2021), maisema-arkkitehti, tohtorikoulutettava
Kirmo Kivelä, Dodon hallituksen sihteeri (2021), graafinen suunnittelija
Enrica Perotti, arkkitehti


Alueeseen liittyviä selvityksiä:


Muita alueesta tehtyjä visioita:

Veturitallit-raportti (linkki yllä):

 • Arkkitehtiharjoittelija Tuomas Raikamon visio Veturitallit-raportissa (KSV 2009): pienipiirteistä siirtolapuutarhamaista rakentamista, pieniä edullisia pajoja, kaupunkiviljelyä, ratapihan tunnelma, vastapaino pilvenpiirtäjille
 • Tiina Rytkösen diplomityö (TAIK): tilasarja Pasilan ja Kalasataman välillä, siirtolapuutarhamainen ympäristö ratapihalla, käytöstä poistetut junanvaunut
 • Arkkitehtitoimisto Livadyn tutkielmat: pitkiä ja matalia ratojen suuntaisia rakennusmassoja kenttämäisellä alueella, jota veturitallit ja Toralinna kehystävät, pitkä urbaani puisto

Muut lopputyöt:

 • Maisema-arkkitehti Tuomo Näräsen diplomityö (Aalto-yliopisto 2014): pitkiä radansuuntaisia ja matalahkoja rakennusmassoja Veturitien varteen, ratapihan keskiosa aidattu museo- sekä huoltojunien käyttöön, urbaani puisto, kulttuurihistoria, kaupunkiviljely, taideaiheet, hulevesien käsittely
 • Arkkitehti Kerttu Kurjen diplomityö (TKK 2007): puistoakseli Keski-Pasilan läpi, jota reunustavat eteläiselle ratapihalle päin madaltuvat rakennukset

Helsinki High Risen tarkastelualueen tutkielmat (2017-2019):

 • Ensimmäisen sijan voittanut Trigoni (YIT): koko ratapiha yleispiirteisesti esitettyä puistoa, amfiteatterimaisia aiheita
 • Toisen sijan voittanut Etelä-Pasila (Skanska/Sato): ratapiha puistomainen, Veturiten varressa runsaasti puustoa, ratapihalla pyöräilyväylä, isoja telttoja sekä joitain matalia rakennusmassoja, Kääntöpöydän ympärillä kaarimainen rakennus
 • Jatkoon valittu Kvartsi (Sponda): Veturitien varressa puistomaista kumpuilevaa tilaa ja suuri uima-allas

Kaupunkisuunnitteluviraston tutkielmat:

 • Keski-Pasilan maankäyttösuunnitelma 1989 (Arkkitehtitoimisto Reijo Jallinoja): lyhyen aikavälin rakentamissuunnitelma, ratapihalle ei osoitettu uutta käyttöä, mutta sitä reunustavat pohjoisessa uudet rakennukset
 • Keski-Pasilan maankäyttösuunnitelma 1992 (KSV 1994): kaksi vaihtoehtoa: haarautuva Veturitie ja suora Veturitie, ratapiha rakennettu kokonaan
 • Keski-Pasilan kaupunkirakennemallit 2002 (KSV 1999): viisi erilaista kaupunkirakennemallia, yhdessä niistä ratapiha rakennettu 2. vaiheessa kokonaan pitkillä rakennusmassoilla, puistomainen alue uusien rakennusten ja veturitallien välissä, muissa vaihtoehdoissa ratapiha jätetty lähes kokonaan rakentamatta

Vanhan tornisuunnitelman ehdotukset:

 • Maisema-arkkitehtitoimisto LOCIn tornien maisemasuunnitelma (2011): Veturitien eteläpuolella puistomaista tilaa (vain Veturitien reuna esitetty)

Triplan vanhat havainnekuvat:

 • YIT Tripla alkuperäinen visio (YIT): eteläinen ratapiha kokonaan puistomaista aluetta

Muut kilpailuehdotukset:

 • Re²iffel (WSP 200?): lähes koko ratapihan kattaminen korkeilla lasirakennelmilla, jonka alla on matalampia rakennuksia ja katettua tilaa

Muita Dodon kaupunkisuunnittelu- ja rakentamisryhmän viimeaikaisia projekteja:

Bitnami