Tällä sivulta löydät tietoa Dodo ry:n siipien suojissa yhteiskehitettävästä Ratapihavisiosta, jonka kolmas päivityskierros on tekeillä. Voit osallistua projektiin esim. ottamalla meihin yhteyttä (tekijöiden suorat yhteystiedot sivun lopussa). Kaupunkisuunnittelu- ja rakentamisryhmän toiminnasta tiedotetaan mm. seuraavassa Facebook-ryhmässä: https://www.facebook.com/groups/1429879900574418/


Dodon Ratapihavisio 2019/2020/2021/2024

(KESKENERÄINEN, päivitetty 11.4.2024)

Dodon Ratapihavision kolmas versio esittelee aiempaa puistomaisemman vision Keski-Pasilan vanhalle ratapihalle. Visiota on jalostettu maanomistajien, kaavoittajien, asiantuntijoiden, tutkijoiden ja muiden kaupunkiaktivistien sekä kaupunkilaisten kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta. Siinä on myös hyödynnetty muita alueesta tehtyjä tarkasteluja ja kehitetty niitä omalla tavalla. Visio on siis osittain Dodon oman näkemyksen tulos, eikä se edusta mitään virallisen toimijan kantaa alueen kehityksestä. Dodo on toiminut alueella yli kymmenen vuotta, joten näkemys on kehittynyt pitkän ajan kuluessa.

Vision ja sen aiempien versioiden tarkoituksena on esittää erilaisia vaihtoehtoja alueen kehitykselle, joissa Dodon ja muiden alueen luonteeseen sopivien toimijoiden aktiivisuus alueella voisi tukea elävän kaupunkiympäristön laajentumista mahdollisesti tulevaisuudessa käytöstä poistuvalle ratapihalle. Visiotyö on osa Dodon jatkuvaa toimintaa, eikä sen tavoitteena ole olla koskaan lopullisesti valmis. Dodo on avoin yhteistyölle muiden tahojen kanssa ja on myös aktiivisesti pyrkinyt tähän.

Ratapihavisio esittää tilannetta, jossa tulevaisuudessa mahdollisesti osittain käytöstä poistetun ratapihan tilalle perustettaisiin Pasilan yhteinen kaupunginosapuisto, jonka pääteemat olisivat alueen kulttuurihistoria, aktiivinen kansalaistoiminta, kestävän kehityksen kokeilut ja kaupunkiluonnon monimuotoisuus. Avoin ja kaupunkilaisten aktiivisuuden mahdollistava puisto toimisi vastapainona Keski-Pasilan kaupalliselle kehitykselle ja rakentamisen määrälle. Lisäksi Keski-Pasilan alkuperäiset kerrosneliömetritavoitteet täyttyvät Triplan, Ratapihakorttelien ja Tornialueen rakentumisen myötä. Toisaalta etenkin alueen pohjoisosaan Veturitien varteen voisi sopia uudisrakennuksia, jotka myös suojaisivat puistoa melulta. Keskeistä visiolle on sen vaiheittaisuus ja väliaikaisuuden hyväksyminen osana kehitystä. Kuten paikalla sijainnut vilkas ratapiha, on vision puisto jatkuvassa muutoksessa.


Ratapihavisio tiivistetysti (FIN):

 • Keskittyy ensisijaisesti väliaikaiskäyttöön, mutta osa toiminnoista voi olla myös pysyviä.
 • Tavoitteena monimuotoinen Keski-Pasila: ihmisläheinen mittakaava kontrastina Keski-Pasilan korkealle rakentamiselle. Myös Helsingin strategiassa on olla ”Kontrastien kaupunki”.
 • Tärkeitä teemoja: julkiset tilat, virkistys, kaupunkiaktivismi, luonnon monimuotoisuus, kiertotalous, kaupunkiviljely, kaupunkikulttuuri ja kulttuurihistoria.
 • Tarjoaa mahdollisuuksia ilmaiseen virkistymiseen, kokeiluun ja yhdessä oppimiseen vastapainona Keski-Pasilan kaupalliselle kehitykselle. Tarjoaa kaupunkilaisille konkreettisia vaikutusmahdollisuuksia ympäristöönsä (urban commons).
 • Alueen kulttuurihistoriallisten arvojen säilyttäminen: veturitallit ja ratapiha maisemallisena tilana. Suojelua tukeva tilojen hyödyllinen käyttö, esimerkkinä Dodon kaupunkiviljelykeskus Kääntöpöytä.
 • Esitetyt kuvat ovat hyvin viitteellisiä. Ratapihan luonteeseen myös kuuluu ”ikuinen muutos”, mikä sopii hyvin yhteen väliaikaisuuden ja kokeilevuuden kanssa.
 • Jatkokehityksessä pyritään nykyistä enemmän puistomaisuuteen etenkin Kääntöpöydän ja Toralinnan välisellä RKY-alueella. Puiston erityisteemoina ovat kulttuurihistoria, kaupunkiluonnon monimuotoisuus ja kaupunkiviljely.

Rail yard vision in a nutshell (ENG):

 • Focuses primarily on temporary use but some parts could be permanent.
 • Preserve and further develop the existing human scale urban environment to create contrast for the massive scale of new development in the area, e.g. the Tripla shopping center and the planned high-rise buildings.
 • Important themes: public spaces, recreation, citizen activism, biodiversity, circular economy, urban culture, urban gardening, cultural history.
 • Provides areas for free recreation, experimentation and peer learning as contrast for the commercial development in Central Pasila. Provides citizens concrete ways to co-create their environment (urban commons).
 • Preserving the cultural history values including the locomotive sheds and rail yard as part of local landscape. Use of spaces that supports their preservation, e.g. Kääntöpöytä.
 • Presented pictures are only suggestive. The nature of the rail yard includes ”eternal change” which fits together with temporal and experimental use.
 • Further development will focus more on park theme especially inside the RKY area (Nationally important built environments) area between the Kääntöpöytä and Toralinna (the old railway aparment building on the western side).


Panu Lehtovuori on arkkitehti ja Tampereen teknillisen yliopiston professori. Hän on myös suunnitellut arkkitehtitoimisto Livadyssä veturitallien muutostyöt 2000-luvun vaihteessa. Haastattelut ovat kesäkuulta 2018.


Versio 2024 (Veturitallinpihan uudistettujen suunnitteluperiaatteiden mukainen versio)

Alustavia luonnoksia kaupungin laatimia uusimpia suunnitteluperiaatteita mukailevasta Dodon Ratapihavisiosta.


Versio 2021 (tehokkaan rakentamisen versio)

Tämä versio laadittiin osoittamaan miten paljon rakentamista Veturitien varteen voisi olla mahdollista sijoittaa, jos alueen suunniteltua rakennustehokkuutta olisi kasvatettava. Tavoitteena oli säilyttää Veturitallien ja Toralinnan välinen alue avoimena julkisena tilana, eli kaupunginosapuistona. Puistosta on esitetty tässä keskeneräisessä visiossa vain rajaus. Puiston mahdollisia toimintoja on esitetty alla olevissa kartoissa. Alueen eteläosa noudattaa kaupungin aiempia viitteellisiä esityksiä. Tässä esityksessä huoltojunatoiminnot olisi siirretty uuteen radan varteen rakennettavaan talliin, jonka yhteydessä on pääradan ylittävä kävelysilta.

Yllä olevissa kuvissa esitetyn uuden rakentamisen määrä:

 • Veturitien varsi: n. 26 000 kem2 (ei sis. tornialuetta)
 • Eteläosa: n. 31 000 kem2

Versio 2020

Alla: Luonnos kulttuurirakennuksesta Veturitien varressa. Rakennuksen keskihallissa olevat museojunat toimivat kahviloina ja näyttelytiloina. Hallissa voidaan järjestää kulttuuritapahtumia. Yläkerrassa on ravintoloita ja näyttelytilaa ja osa siitä toimii samalla kasvihuoneina ravintoloille. Rakennuksen eteläpuolinen julkisivu voidaan avata pienimuotoisten konserttien järjestämistä varten, jolloin eteläpuolinen puisto voi toimia katsomona. Rakennus on saanut vaikutteita paikalla sijainneista junien huoltohalleista: http://vaunut.org/kuva/86689?liikp1=2363


Versio 2019

Ratapihavision teemakartta (versio 2019)
Vasemman puoleisessa tutkielmassa ratahuolto on siirretty länteen uudisrakennukseen, jolloin Kääntöpöydän ympäristö voisi vapautua suurelta osin ratapihapuiston käyttöön. Oikean puoleisessa kartoissa ratoihin liittyvät toiminnot säilyisivät entisissä tiloissaan pohjoisessa veturitallissa. Aktiivisten ratojen ylikulku Veturitallien ja puiston välissä on ratkaistu näköaloja museojuniin ja tapahtumiin tarjoavilla kävelysiltarakenteilla. (kts. havainnekuvat alla)

Hahmotelmia huoltoradan ylittävästä siltarakenteesta, joka toimii myös katsomona Kääntöpöydän ja museojunien ympärillä. Alueen läpi kulkeva huoltorata on aidattu.


Luonnos asuinrakennuksesta Veturitien varressa. Rakennus on 3-4 kerroksinen ja sisältää noin 9000 kerrosneliömetriä.Tekijät

 • 1. julkaisu (2017): Petri Kangassalo, Leino Kuuluvainen, Ari Virtanen
 • 2. julkaisu (2018): Petri Kangassalo, Sauli Kinnunen, Kirmo Kivelä, Jaakko Pennanen, Enrica Perotti, Ari Virtanen
 • 3. julkaisu (2019): Petri Kangassalo, Kirmo Kivelä, Jaakko Pennanen, Enrica Perotti, Ari Virtanen
 • 4. julkaisu (2020): Petri Kangassalo, Kirmo Kivelä, Hannu Markus, Malm Nordlund, Enrica Perotti, Ari Virtanen, Bastian Zeiger

Lisätietoja

Sähköpostiosoitteet muotoa

Petri Kangassalo, Dodon Kaupunkisuunnitteluryhmän koordinaattori ja hallituksen varapj., maisema-arkkitehti, tohtorikoulutettava
Kirmo Kivelä, Dodon hallituksen puheenjohtaja, graafinen suunnittelija


Alueeseen liittyviä selvityksiä:


Muita alueesta tehtyjä visioita:

Veturitallit-raportti (linkki yllä):

 • Arkkitehtiharjoittelija Tuomas Raikamon visio Veturitallit-raportissa (KSV 2009): pienipiirteistä siirtolapuutarhamaista rakentamista, pieniä edullisia pajoja, kaupunkiviljelyä, ratapihan tunnelma, vastapaino pilvenpiirtäjille
 • Tiina Rytkösen diplomityö (TAIK): tilasarja Pasilan ja Kalasataman välillä, siirtolapuutarhamainen ympäristö ratapihalla, käytöstä poistetut junanvaunut
 • Arkkitehtitoimisto Livadyn tutkielmat: pitkiä ja matalia ratojen suuntaisia rakennusmassoja kenttämäisellä alueella, jota veturitallit ja Toralinna kehystävät, pitkä urbaani puisto

Muut lopputyöt:

 • Maisema-arkkitehti Tuomo Näräsen diplomityö (Aalto-yliopisto 2014): pitkiä radansuuntaisia ja matalahkoja rakennusmassoja Veturitien varteen, ratapihan keskiosa aidattu museo- sekä huoltojunien käyttöön, urbaani puisto, kulttuurihistoria, kaupunkiviljely, taideaiheet, hulevesien käsittely
 • Arkkitehti Kerttu Kurjen diplomityö (TKK 2007): puistoakseli Keski-Pasilan läpi, jota reunustavat eteläiselle ratapihalle päin madaltuvat rakennukset

Helsinki High Risen tarkastelualueen tutkielmat (2017-2019):

 • Ensimmäisen sijan voittanut Trigoni (YIT): koko ratapiha yleispiirteisesti esitettyä puistoa, amfiteatterimaisia aiheita
 • Toisen sijan voittanut Etelä-Pasila (Skanska/Sato): ratapiha puistomainen, Veturiten varressa runsaasti puustoa, ratapihalla pyöräilyväylä, isoja telttoja sekä joitain matalia rakennusmassoja, Kääntöpöydän ympärillä kaarimainen rakennus
 • Jatkoon valittu Kvartsi (Sponda): Veturitien varressa puistomaista kumpuilevaa tilaa ja suuri uima-allas

Kaupunkisuunnitteluviraston tutkielmat:

 • Keski-Pasilan maankäyttösuunnitelma 1989 (Arkkitehtitoimisto Reijo Jallinoja): lyhyen aikavälin rakentamissuunnitelma, ratapihalle ei osoitettu uutta käyttöä, mutta sitä reunustavat pohjoisessa uudet rakennukset
 • Keski-Pasilan maankäyttösuunnitelma 1992 (KSV 1994): kaksi vaihtoehtoa: haarautuva Veturitie ja suora Veturitie, ratapiha rakennettu kokonaan
 • Keski-Pasilan kaupunkirakennemallit 2002 (KSV 1999): viisi erilaista kaupunkirakennemallia, yhdessä niistä ratapiha rakennettu 2. vaiheessa kokonaan pitkillä rakennusmassoilla, puistomainen alue uusien rakennusten ja veturitallien välissä, muissa vaihtoehdoissa ratapiha jätetty lähes kokonaan rakentamatta

Vanhan tornisuunnitelman ehdotukset:

 • Maisema-arkkitehtitoimisto LOCIn tornien maisemasuunnitelma (2011): Veturitien eteläpuolella puistomaista tilaa (vain Veturitien reuna esitetty)

Triplan vanhat havainnekuvat:

 • YIT Tripla alkuperäinen visio (YIT): eteläinen ratapiha kokonaan puistomaista aluetta

Muut kilpailuehdotukset:

 • Re²iffel (WSP 200?): lähes koko ratapihan kattaminen korkeilla lasirakennelmilla, jonka alla on matalampia rakennuksia ja katettua tilaa

Pro Helsinki 2.0:

 • Urban Helsinki -kollektiivin laatima vaihtoehtoinen visio koskee koko Helsinkiä, joten tämän alueen kaltaiset yksityiskohdat ovat luultavasti varsin viitteellisiä. Alue on visiossa merkitty viheralueeksi.
 • Linkki: https://issuu.com/urbanhelsinki/docs/pro_helsinki_2.0

Muita Dodon kaupunkisuunnittelu- ja rakentamisryhmän viimeaikaisia projekteja: